پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

سمت سحر نوروززاده در وزارت خارجه آمریکا عوض کردن کرد

عضو تیم سیاستگذاری وزارت خارجه آمریکا از این پست کنار گذاشته هست. نوروز | انتقاد | آمریکا | رسانه ها | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | بین ال..

ادامه مطلب