پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

تغییرات میانگین سن در نخستین ازدواج جهت زنان در نقاط روستایی به مراتب زیاد از نقاط شهری بوده است.

افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

عبارات مهم : مردان

تغییرات میانگین سن در نخستین ازدواج جهت زنان در نقاط روستایی به مراتب زیاد از نقاط شهری بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین سن در نخستین ازدواج جهت زنان کم کردن و جهت مردان زیاد کردن یافت.

افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

به گزارش تسنیم، بر اساس نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 مرکز آمار ایران، میانگین سن در نخستین ازدواج زنان در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، 0.4 سال کم کردن پیدا کرد. به این ترتیب میانگین سن در نخستین ازدواج زنان کل کشور در سال 1390 از 23.4 به 23 سال در سال 1395 کم کردن یافته است.

میانگین سن در نخستین ازدواج زنان در سال 1395 در نقاط شهری و روستایی به ترتیب برابر 23.4 و 22 سال محاسبه شده است هست. این شاخص در سال 1390 در نقاط شهری 23.6 و در نقاط روستایی 23 سال بوده است.

تغییرات میانگین سن در نخستین ازدواج جهت زنان در نقاط روستایی به مراتب زیاد از نقاط شهری بوده است.

مقایسه نتیجه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال‏های 1395 و 1390 زیاد کردن 0.7 سال در میانگین سن در نخستین ازدواج مردان را نشان می‏دهد. بر اساس این نتیجه های میانگین سن در نخستین ازدواج مردان در سال 1395 در کل کشور 27.4 و در سال 1390، 26.7 سال بوده هست. این شاخص در سال 1395 جهت نقاط شهری 27.8و در نقاط روستایی 26.5 سال محاسبه شده است هست. همچنین میانگین سن در نخستین ازدواج جهت مردان در سال 1395 جهت نقاط روستایی 26.5 و در سال 1390، 25.8 سال بوده هست.

مقایسه شاخص میانگین سن در نخستین ازدواج در نقاط شهری و روستایی نشان می‏دهد که این شاخص در نقاط شهری همواره از نقاط روستایی زیاد بوده هست. همچنین میانگین سن در نخستین ازدواج مردان همواره از میانگین سن در نخستین ازدواج زنان درهر دو نقطه شهری و روستایی بالاتر بوده است.

لازم به ذکر است تغییرات میانگین سن در نخستین ازدواج جهت زنان در نقاط روستایی به مراتب زیاد از نقاط شهری بوده است.

افزایش سن ازدواج مردان به مرز 28 سال

واژه های کلیدی: مردان | ازدواج | مقایسه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs